Newsy

Regulamin


OGÓLNOPOLSKIEGO Stowarzyszenia  MIŁOŚNIKÓW TRANSPORTU.

Regulamin Stowarzyszenia

Regulamin Stowarzyszenia
1. Stowarzyszenie nosi nazwę Ogólnopolskie Stowarzyszenie Miłośników Transportu; w
dalszych postanowieniach regulaminu zwane Stowarzyszeniem.

2. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar RP.


3. Przedstawicielem (Prezesem) uprawnionym do reprezentacji Stowarzyszenia jest: Łukasz
Kaczmarek zam. Świerklany ul. Wiejska 19B nr dowodu: AGZ .....
3.1 Przedstawiciel (Prezes) reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.


4. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieokreślony.


5. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.
5.1 Stowarzyszenie uzyskuje środki na swoją działalność ze składek członkowskich.


6. Celem Stowarzyszenia jest:

a) popularyzowanie wiedzy z dziedziny Transportu wśród społeczeństwa.
b) promocja i popieranie firm związanych z transportem kolejowym i autobusowym
c) tworzenie płaszczyzny wymiany informacji i doświadczeń pomiędzy osobami i instytucjami
zainteresowanymi.
d) pomoc członkom Stowarzyszenia w sprawach związanych z pozwoleniami, wejściami,
promocją.
e) ścisła współpraca z przedsiębiorstwami, firmami, spółkami firm transportowych tj.: PKP
PLK, PKP PR, PKP CARGO, PKP S.A., PKS, MZK...itd.


7. Stowarzyszenie realizuje swoje cele i obowiązki poprzez:
organizowanie spotkań, prelekcji, wystaw, imprez
pomoc w planowaniu i załatwianiu wyjazdów wyjazdów

współpracę z osobami i instytucjami o podobnych celach działania
występowanie z wnioskami i opiniami do właściwych organów administracji w
przypadku zauważenia pozytywnych lub negatywnych działań firm przewozowych
wspieranie działań zmierzających do poprawnego funkcjonowania środków transportu
składanie zabytków z dziedziny komunikacji do archiwum (m.in. zdjęcia, pisma, bilety itd.)
fotografowanie budynków (publicznych) oraz taboru firm transportowych zgodnie z
obowiązującym prawem RP
pilnowaniem porządku w środkach transportu np. w autobusach i pociągach PKP
pilnowanie bezpieczeństwa w pociągach oraz innych środkach transportu
zarząd OSMT zobowiązany
jest napisać stosowny Raport z każdego wyjazdu promującego firmy np. PKP, PKS
k) członkowie OSMT jeżeli mają przy sobie dokument potwierdzający przynależność do
stowarzyszenia w sytuacjach niebezpieczeństwa w środku transportu powinni napisać stosowny
raport do zarządu OSMT z dalszym poinformowaniem o całej sytuacji odpowiednią firmę,
instytucję
l) jeżeli członkowie OSMT widzą niebezpieczeństwo w pociągu lub autobusie ze strony
innych podróżnych mają prawo natychmiastowego zareagowania i poinformowania policji bądź
też S.O.K i napisania stosownego raportu do odpowiedniej firmy
n) członkowie OSMT powinni zdać szczegółowy raport do prezesa OSMT, prezes w
dalszym stopniu kontaktuje się z odpowiednią firmą lub władzami.


8. Członkowie mają prawo do:
pilnowania bezpieczeństwa podróżnych, i napisania stosownego raportu/sprawozdania
z każdego pociągu lub autobusu jak i innych spraw W/W
możliwość korzystania z wyżej wymienionych celów jak i realizacji
uczestniczyć w zebraniach, spotkaniach z prawem głosu i wszelkich uwag
wysuwać wnioski i postulaty wobec zarządców Stowarzyszenia
korzystać z pomocy, uprawnień i świadczeń Stowarzyszenia


9. Stowarzyszenie zostało wpisane do ewidencji stowarzyszeń dnia 12.12.2006 r przez
Starostwo Powiatowe w Rybniku (RSO-5051/70/06)


10. Stowarzyszenie posiada strony internetowe o adresach:

www.osmt.xt.pl - główna strona Stowarzyszenia

www.stmk.xt.pl - fotogaleria Stowarzyszenia

www.mzk10.xt.pl - Virtualna Firma Stowarzyszenia

Na wyżej wymienionych stronach obowiązuje Polskie Prawo jak i Regulamin Stron i For,
każda osoba która złamie regulamin Stron i For, lub złamie Polskie Prawo, zostanie zgłoszona
do odpowiednich władz.


11. Aktualny zarząd przedstawia się następująco:

1. Prezes Łukasz Kaczmarek

2. V-Ce Prezes Mariusz Falkowski

3. V-Ce Prezes Adam Jasiok

Chętni którzy chcą realizować cele Stowarzyszenia, jak i w nich pomagać, mogą być członkami
Stowarzyszenia, jeżeli:


1.Wypełnią odpowiednią Ankietę członkostwa (podadzą dane, kontakty, zgodzą się na
przestrzeganie Regulaminu, napiszą coś o sobie i napiszą dlaczego chce wstąpić do
Stowarzyszenia i co są w stanie zrobić).


2.Zarząd na najbliższym spotkaniu, lub też po rozpatrzeniu Ankiety do 7 dni decyduje i
informuje o pozytywnym lub też o negatywnym rozpatrzeniu.

Prezes OSMT
Łukasz Kaczmarek
Copyright © 2006 OSMT.xt.pl. Design by Barnii & Nomit
Wszelkie prawa zastrzeżone!